Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian
 • Pracownicy medyczni przychodni wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: Zmiana personelu
 • Harmonogram Pracy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: Zmiana harmonogramu
 • Strona główna wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: usunięcie zgodnie z dyspozycją p. Kierownik  zapisu o pukaniu do drzwi
 • Harmonogram Pracy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: uszkodzony telefon
 • Strona główna wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: awaria telefonu
 • Harmonogram Pracy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: Uszkodzony telefon
 • O nas wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: edycja
 • Pracownicy medyczni przychodni wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: mail ze zmianami
 • O nas wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: mail ze zmianami
 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów wersja z dnia 17.03.2022, 00:00
  z powodu: edycja
 • Klauzula informacyjna - osoby korespondujące wersja z dnia 17.03.2022, 00:00
  z powodu: edycja
 • Klauzula informacyjna - rekrutacja wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: edycja
 • Klauzula informacyjna dla pracowników wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: edycja
 • Klauzula informacyjna - współpracownicy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: edycja
 • Klauzula informacyjna - dla pacjentów wersja z dnia 17.03.2022, 00:00
  z powodu: edycja
 • Klauzula informacyjna - dla pacjentów wersja z dnia 17.03.2022, 00:00
  z powodu: menu
 • Klauzula informacyjna - rekrutacja wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: menu
 • Klauzula informacyjna dla pracowników wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: menu
 • Klauzula informacyjna - współpracownicy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: menu
 • Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: Klauzula informacyjna dla pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych oraz osób upoważnionych przez pacjentów Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rejonowa SPZOZ, Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Niedzieli 51b, 41-711 Ruda Śląska, NIP 6412186371, Regon 276706565 KRS: 0000033776. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: spzozniedzieli@timtech.pl, telefonicznie pod nr (32) 2421279 lub listownie na adres podany powyżej. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dawida Szarka, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@odomed.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i realizowania innych obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO) - „obowiązek prawny” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”. Ustalenia Pani/Pana tożsamości podczas pierwszej rejestracji oraz weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 25 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - – „obowiązek prawny” oraz „zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej”. Realizacji praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta - „obowiązek prawny”. Kontaktu (na podany adres e-mail lub numer telefoniczny) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO – „prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami”. Podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania. Podstawa prawna –art. 9 ust. 2 lit. h RODO) - „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej z prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 76 ust 2 ustawy o rachunkowości - „obowiązek prawny”. Dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”. Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez pacjenta lub inną osobę zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane powyżej podstawy, np. zgoda na wykorzystywanie wizerunku lub wykorzystywanie adresu e-mail do przekazywania informacji medycznych. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”. Podanie danych osobowych przez pacjenta w zakresie przewidzianym przepisami prawa (w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania, PESEL) jest obowiązkowe (odmowa może wiązać się z brakiem możliwości wykonywania działalności leczniczej). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: Czas przechowywania dokumentów określony przepisami prawa (w przypadku dokumentacji medycznej wynosi on co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji). Czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych. Czas przechowywania danych w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami szczegółowo określa kodeks cywilny. Czas przechowywania danych w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych wynosi 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 tj. z dnia 2017.06.24. W każdym monecie ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała. W przypadku skorzystania z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych oraz zostaną one usunięte. Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o: Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych, Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych, Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – z wyjątkiem osób upoważnionych przez Administratora: Innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń. Podmiotom wspierające nas w zakresie, usług IT. Podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: sądy i organy państwowe, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych), szczególnie w zakresie wskazanym na podstawie Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podmiotom świadczącym usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, lub telekomunikacyjne; księgowo – finansowe i podatkowe; audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne. Innym niż wskazane powyżej podmiotom, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu. Osobom przez Panią/Pana upoważnionym do, otrzymywania informacji o Pani/Pana stanie zdrowia jako Pacjenta jak również do dokumentacji medycznej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PACJENTÓW Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem pacjentów (lub ich przedstawicieli ustawowych). Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym przez pacjentów oraz przepisy prawa (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe). OKAZYWANIE DOKUMNETÓW TOŻSAMOŚCI Podczas rejestracji pacjenta, składaniu wniosku o wydanie dokumentacji medycznej lub w innych sytuacjach wymagających potwierdzenia tożsamości pacjenta (lub innej osoby np. upoważnionej przez pacjenta), odwiedzającego Przychodnię Rejonową SPZOZ, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, mamy obowiązek potwierdzić, że dana osoba jest tą, za którą się podaje. W celu weryfikacji tożsamości Przychodnia Rejonowa SPZOZ, z siedzibą w Rudzie Śląskiej ma zatem prawo żądać od pacjenta, osoby upoważnionej przez pacjenta lub innych osób okazania: • Dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca) lub • Innego dokumentu publicznego, pozwalającego na jednoznaczną identyfikację (np. prawo jazdy, legitymacja szkolna dla osoby do 18. roku życia). Podstawa prawna: • 23 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.), • Art. 50 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, • 24 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2015 r. (sygn. II OSK 2770/13).
 • Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: aktualizacja
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: aktualizacja
 • Klauzula informacyjna dla pracowników wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: aktualizacja
 • Harmonogram Pracy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: @ zmiany harmonogramu por. K
 • Pracownicy medyczni przychodni wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: @ dane nowych lekarzy
 • Harmonogram Pracy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: usunięcie info o awarii telefonu
 • Strona główna wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: usunięcie awarii telefonu
 • Bilanse wersja z dnia 15.12.2022, 00:00
  z powodu: bilans
 • Bilanse wersja z dnia 15.12.2022, 00:00
  z powodu: bilans
 • Bilanse wersja z dnia 15.12.2022, 00:00
  z powodu: bilans 2021
 • Strona główna wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: edycja
 • Pracownicy medyczni przychodni wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: edycja
 • Pracownicy medyczni przychodni wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: edycja
 • Strona główna wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: aktualizacja
 • Pracownicy medyczni przychodni wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: aktualizacja
 • Kontakt wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: zmiana danych kierownika
 • Pracownicy medyczni przychodni wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: zmiana edycja
 • Strona g????wna wersja z dnia 03.03.2021, 15:35
  z powodu: edycja
 • Klauzula informacyjna dotycz?ca pacjent??w wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: polskie znaki
 • Klauzula informacyjna dla pracownik??w wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: polskie znaki
 • Klauzula informacyjna dla os??b ??wiadcz�?cych us??ugi na umowach cywilnoprawnych wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: polskie znaki
 • Klauzula informacyjna dla os??b ??wiadcz?cych us??ugi na umowach cywilnoprawnych wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: polskie znaki
 • Klauzula informacyjna dla pracownik??w wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: poslkie znaki
 • Klauzula informacyjna dla kandydat??w do pracy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: polskie znaki
 • Rejestr stron usuni?tych wersja z dnia 03.03.2021, 15:35
  z powodu: polskie znaki
 • Kontakt wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: polskie litery
 • Cennik wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: polskie litery
 • O nas wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: poslkie litery
 • Pracownicy medyczni przychodni wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: personel
 • Harmonogram Pracy wersja z dnia 04.03.2021, 00:00
  z powodu: godziny
 • Strona g????wna wersja z dnia 03.03.2021, 00:00
  z powodu: polskie litery


Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 04.03.2021, 13:21
Dokument oglądany razy: 1 086
Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 04.03.2021